Algemene voorwaarden versie 21-1-2019

1.Algemeen
Eye See You Tilburg Therapie, gevestigd te Berkel-Enschot, is opgericht door Linda van Lier (hierna te noemen de therapeut/begeleider en/of Eye See You ) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17220062. Eye See You is opgericht voor volwassenen. Hierna te noemen de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het geven van therapeutische trajecten/therapie, sessies en activiteiten die bijdragen aan persoonlijke en/of professionele groei. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven. 
2. Vertrouwelijkheid en privacy
Eye See You verplicht zich tot geheimhouding (beroepsgeheim) van alle vertrouwelijke informatie (schriftelijk en mondeling) met betrekking tot de cliënt, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor wat betreft contacten/overleg met derden en/of hulpverlenende organisaties/instanties zal de therapeut eerst toestemming vragen aan de cliënt. De client heeft recht op inzage van het dossier. De cliënt is verplicht informatie die redelijkerwijs relevant is voor (een goed slagen van de ) therapie, te verstrekken.
3. Kwaliteit en wettelijke regelgeving
Eye See You verbindt zich aan de (ethische) beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep VMPV. Als lid van de NFG verplicht de therapeut zich om haar vakkennis te onderhouden en te blijven groeien als therapeut door middel van scholing, intervisie, supervisie en literatuurstudie. De therapeut handelt conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). 
4.Aansprakelijkheid
Eye See You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor (materiële, lichamelijke en/of psychische) schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten, tenzij de cliënt aantoont met rechtelijk goedgekeurd bewijs dat de schade direct is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eye See You. In dit geval is de aansprakelijkheid van Eye See You beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. De therapeut zal bij lichamelijke klachten altijd (eerst) doorverwijzen naar een medicus. De therapeut verwijst door naar een psycholoog, psychiater, collega-therapeut als zij denkt dat therapie niet toereikend/gepast of ge-eigend is. De therapie van Eye See You is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en/of het resultaat te garanderen. 
5. Klachten
Eye See You verbindt zich aan het klachten- en tuchtrecht reglement van het Klachtenportaal Zorg. Wanneer een cliënt klachten heeft over het functioneren, kan hij/zij de klachten eerst direct met de therapeut/begeleider bespreken in een gesprek. Als blijkt dat de klacht niet rechtstreeks op te lossen valt met de therapeut kan de cliënt zich richten tot het Klachtenportaal Zorg. 
6. Aan- en afmelding en betaling
Door het voorstel voor therapie in te vullen gaat de cliënt een betalingsverplichting aan (BETALING PER SESSIE OF BETALING VOORAF, volgens voorstel). Bij betaling achteraf; factuur dient betaalt te zijn binnen 14 dagen. De betaling moet UITERLIJK binnen zijn VOOR de volgende sessie. Mocht de cliënt nog niet betaald hebben dan heeft de therapeut het recht DE SESSIE OP TE SCHORTEN totdat de factuur is voldaan, de kosten van de opgeschorte sessie komen dan ook voor rekening van de cliënt. Bij betaling vooraf: het verschuldigde bedrag moet voor de gemaakte afspraak betaald zijn. Als de factuur niet wordt voldaan dan is Eye See You gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De kosten die hierin verbonden zijn komen volledig voor de rekening van de cliënt. Voor alle trajecten en sessies geldt: Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen vierentwintig uur of het niet verschijnen voor de sessie, is Eye See You gerechtigd om DE VOLLEDIGE SESSIE IN REKENING te brengen. Een sessie kan tot VIERENTWINTIG UUR VOOR AANVANG van de sessie kosteloos per telefoon en/of per mail worden afgezegd c.q. verplaatst. Indien een sessie door overmacht van de zijde van de therapeut niet door kan gaan, dan zal de therapeut zo snel mogelijk een nieuwe datum en tijd voorstellen. Voor pgb-begeleiding en uwv werkfittrajecten zijn andere afspraken gemaakt over betaling en afzegging.  
7. Betaling en vergoeding psychosociale therapie
Eye See You behoudt zich het recht om tarieven en prijzen te wijzigen. Client gaat akkoord met de gestelde prijs/tarieven als hij/zij het persoonlijk voorstel ondertekent, deze afspraak is dan bindend. De cliënt kan geen aanspraak maken op de therapeut omtrent wel/geen vergoedingen van de zorgverzekeraar; verantwoordelijkheid ligt hier bij de cliënt en de zorgverzekeraar zelf. De cliënt betaalt de factuur zelf zo snel mogelijk en kan de factuur vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. 
8. Copyright
Alle teksten, lay-outs, logo’s en foto’s zijn eigendom van Eye See You en mogen zonder toestemming van de therapeut niet worden vermenigvuldigd/gekopieerd en/of gepubliceerd, tenzij mondeling of schriftelijk anders is overeenkomen. De huiswerkopdrachten, informatie en worksheets die de cliënt krijgt of in kan zien in het online-dossier tijdens de therapie mogen niet met/door derden worden gedeeld/gebruikt.
9.Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de therapeut andere afspraken met de cliënt maakt in verband met betaling en afmelding. Als dit schriftelijk dan wel mondeling is overeengekomen en als duidelijk is voor welke situatie dit geldt, kan er worden afgeweken van de voorwaarden van betaling en/of afmelding. In ieder ander geval zijn deze algemene voorwaarden van kracht. 
10. Akkoord
Als de cliënt een handtekening zet onder het persoonlijk voorstel voor therapie zet dan geldt dit als behandelovereenkomst en gaat de cliënt tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

Linda Johanna van Lier   

‘Ik gun het jou om daadkrachtig in je gevoeligheid te staan. Dat jij je leven vorm geeft vanuit jouw kwaliteiten en drijfveren/waarden. Ook gun ik jou vanuit blijheid je hooggevoeligheid te kunnen dragen, erkennen, ervan te leren, dieper gaan en gevormd worden zodat je steeds meer en meer bij je Zelf komt. Zo geef je op jouw unieke manier kleur aan het leven.