Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

dd 1 januari 2018 versie 2 dd 19-11-2018

1.Algemeen
Eye See You, gevestigd te Berkel-Enschot, is opgericht door Linda van Lier (hierna te noemen de therapeut en/of Eye See You ) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17220062. Eye See You is opgericht voor volwassenen en tieners. Hierna te noemen de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het geven van psychosociale therapie, theekransjes, high tea en andere activiteiten die bijdragen aan persoonlijke en/of professionele groei.
2. Vertrouwelijkheid en privacy
De therapeut verplicht zich tot geheimhouding (beroepsgeheim) van alle vertrouwelijke informatie (schriftelijk en mondeling) met betrekking tot de cliënt, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor wat betreft contacten/overleg met derden en/of hulpverlenende organisaties/instanties zal Eye See You eerst toestemming vragen aan de cliënt.
3. Kwaliteit
Eye See You verbindt zich aan de beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep VMPV. Als lid van de NFG verplicht de therapeut zich om haar vakkennis te onderhouden en te blijven groeien als therapeut door middel van scholing, intervisie, supervisie en literatuurstudie.
4.Aansprakelijkheid
Eye See You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor (materiële, lichamelijke en/of psychische) schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten, tenzij de cliënt aantoont met rechtelijk goedgekeurd bewijs dat de schade direct is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eye See You. Psychosociale therapie vervangt reguliere geneeskunde niet. De therapeut zal bij lichamelijke klachten altijd (eerst) doorverwijzen naar een medicus. De therapie van Eye See You is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en/of het resultaat te garanderen.
5. Klachten
De therapeut verbindt zich door het lidmaatschap aan het klachten- en tuchtrecht reglement van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Wanneer een cliënt klachten heeft over het functioneren van de therapeut, kan hij/zij de klachten eerst direct met de therapeut bespreken in een gesprek. Als blijkt dat de klacht niet rechtstreeks op te lossen valt met de therapeut kan de cliënt zich richten tot de NFG.

6. Aan- en afmelding en betaling
Aanmelding en afmelding en betaling individuele sessies: Door het intakeformulier (nav kennismaking) in te vullen ga je akkoord met het voorstel wat ik je heb gedaan. Als ouder ga je akkoord voor jouw kind/tiener. Je gaat dan ook een betalingsverplichting aan. Zowel de client als de therapeut behouden het recht om de sessies voortijdig te beëindigen als daar gegronde redenen voor bestaan. Maak je gebruik van de aanbieding dan is restitutie niet mogelijk. Een sessie kan tot vierentwintig uur voor aanvang van de sessie kosteloos per telefoon en/of per mail worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen vierentwintig uur of het niet verschijnen voor de sessie, is Eye See You gerechtigd om het volledige tarief van de sessie in rekening te brengen.
Aan- en afmelding theekransjes: Aanmelden via mail. Vervolgens zal er bevestigingsmail en een factuur per mail worden gestuurd. De kosten van de theekransjes worden van tevoren voldaan (aanmelden via mail betekent dus dat je een betalingsverplichting aan gaat). Restitutie is niet mogelijk bij afmelding. Wel mag je iemand anders ervoor in de plaats laten gaan. Als er gegronde/uitzonderlijke redenen zijn voor afmelding is overleg voor een oplossing mogelijk. Dit bekijkt Eye See You per situatie. Voor de High Tea Intensive kunnen in overleg andere betalingsafspraken gemaakt worden.
7. Betaling en vergoeding psychosociale therapie
Tarieven: Eye See You behoudt zich het recht om tarieven en prijzen te wijzigen.
Vergoeding door zorgverzekeraar: De cliënt kan geen aanspraak maken op de psychosociaal therapeut omtrent wel/geen vergoedingen van de zorgverzekeraar; verantwoordelijkheid ligt hier bij de cliënt en de zorgverzekeraar zelf. De cliënt betaalt de factuur zelf zo snel mogelijk en kan de factuur vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.
Betaling factuur: Facturatie per mail. Bij betaling van de aanbieding: voor de 1e sessie betalen. Bij betaling per sessie: de betaling moet binnen zijn voor de volgende sessie. Bij betaling in delen: betaling zoals afgesproken in het intakeformulier. Mocht de cliënt nog niet betaald hebben dan heeft de therapeut het recht de sessie op te schorten totdat de factuur is voldaan, de kosten van de opgeschorte sessie komen dan ook voor rekening van de cliënt. Als de factuur niet wordt voldaan dan is Eye See You gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De kosten die hierin verbonden zijn komen volledig voor de rekening van de cliënt.
8. Copyright
Alle teksten, lay-outs, logo’s en foto’s zijn eigendom van Eye See You en mogen zonder toestemming van de therapeut niet worden vermenigvuldigd/gekopieerd en/of gepubliceerd, tenzij mondeling of schriftelijk anders is overeenkomen. De huiswerkopdrachten,  oefeningen en worksheets die de cliënt krijgt tijdens de therapie of high tea mogen niet met derden worden gedeeld/gebruikt.

Linda van Lier

Psychosociale therapie voor Jou 
“Er zijn en komen steeds meer gevoelige mensen. Zij voelen anders en intenser, zij denken anders en handelen dus ook anders. Bewust worden van dit innerlijk proces is een eerste stap naar een ander/Hoger bewustzijn.Gevoelige mensen zijn de voorlopers voor een andere/mooiere maatschappij. Want vanuit een ander bewustzijn komt verandering. Verandering begint dus bij een andere kijk."             

Praktijk informatie

Contactgegevens:
psychosocialetherapievoorjou@gmail.com
Tel. nr.: 06 –383 075 23

Eye See You HSP Tilburg Therapie
Verdilaan 26 Berkel-Enschot

Ik ben aangesloten bij de NFG en RBCZ. Kwalliteitswaarborging en KORTING op sessies!!

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Rbcz Tilburg