Algemene voorwaarden versie 2023

1.Algemeen
Eye See You Tilburg Therapie, gevestigd te Berkel-Enschot, is opgericht door Linda van Lier (hierna te noemen de therapeut/begeleider en/of Eye See You ) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17220062. Eye See You is opgericht voor volwassenen. Hierna te noemen de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het geven van therapie en begeleiding. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.

2. Vertrouwelijkheid en privacy
Eye See You verplicht zich tot geheimhouding (beroepsgeheim) van alle vertrouwelijke informatie (schriftelijk en mondeling) met betrekking tot de cliënt, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor wat betreft contacten/overleg met derden en/of hulpverlenende organisaties/instanties zal de therapeut eerst toestemming vragen aan de cliënt. De client heeft recht op inzage van het dossier. De cliënt is verplicht informatie die redelijkerwijs relevant is voor (een goed slagen van de ) therapie of begeleiding te verstrekken.

3. Kwaliteit en wettelijke regelgeving
Eye See You verbindt zich aan de (ethische) beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep VMPV. Als lid van de NFG verplicht de therapeut zich om haar vakkennis te onderhouden en te blijven groeien als therapeut door middel van scholing, intervisie, supervisie en literatuurstudie. De therapeut handelt conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) en Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) voor zover van toepassing is solistisch werkende hulpverleners en voor zover redelijkerwijs verwacht mag worden. Het kwaliteitsstatuut vind je hier. Voor de therapie wordt een behandelovereenkomst gebruikt en voor begeleiding wordt een budgetplan. overeenkomst SVB en begeleidingsplan gebruikt. 

4.Aansprakelijkheid
Eye See You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor (materiële, lichamelijke en/of psychische) schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten, tenzij de cliënt aantoont met rechtelijk goedgekeurd bewijs dat de schade direct is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eye See You. In dit geval is de aansprakelijkheid van Eye See You beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. De therapeut zal bij lichamelijke klachten altijd (eerst) doorverwijzen naar een medicus. De therapeut verwijst door naar een psycholoog, psychiater, collega-therapeut als zij denkt dat therapie niet toereikend/gepast of ge-eigend is. Uitsluitingscriteria en protocol hiervoor zijn opgenomen in mijn kwaliteitshandboek. De therapie en begeleiding van Eye See You is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en/of het resultaat te garanderen.

5. Klachten
Voor therapie heeft Eye See You een klachtenregeling via de NFG. Voor begeleiding verbindt Eye See You zich aan het klachten- en tuchtrecht reglement van het Klachtenportaal Zorg. Wanneer een cliënt klachten heeft over het functioneren, kan hij/zij de klachten eerst direct met de therapeut/begeleider bespreken in een gesprek. Als blijkt dat de klacht niet rechtstreeks op te lossen valt met de therapeut kan de cliënt zich richten tot het Klachtenportaal Zorg.

6. Betalingsvoorwaarden
De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de Eye See You en de cliënt betreffende therapie. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Eye See You behoudt zich het recht om tarieven en prijzen te wijzigen. Client gaat akkoord met de gestelde prijs/tarieven als hij/zij de (behandel) overeenkomst / zorgplan ondertekent, deze afspraak is dan bindend. Bij therapie kan de client geen aanspraak maken op de therapeut omtrent wel/geen vergoedingen van de zorgverzekeraar; verantwoordelijkheid ligt hier bij de cliënt en de zorgverzekeraar zelf. De cliënt betaalt de factuur zelf zo snel mogelijk en kan de factuur vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. De volgende betalingsvoorwaarden betreffen begeleiding. Tarieven worden vastgelegd in de overeenkomst SVB. Termijnen en afspraken rondom betaling zijn te vinden op svb.nl en in het zorgplan. 

7. Copyright
Alle teksten, lay-outs, logo’s en foto’s zijn eigendom van Eye See You en mogen zonder toestemming van de therapeut niet worden vermenigvuldigd/gekopieerd en/of gepubliceerd, tenzij mondeling of schriftelijk anders is overeenkomen. De huiswerkopdrachten, informatie en worksheets die de cliënt krijgt tijdens de therapie mogen niet met/door derden worden gedeeld/gebruikt.

8.Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de therapeut andere afspraken met de cliënt maakt in verband met betaling en afmelding. Als dit schriftelijk dan wel mondeling is overeengekomen en als duidelijk is voor welke situatie dit geldt, kan er worden afgeweken van de voorwaarden van betaling en/of afmelding. In ieder ander geval zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

10. Akkoord
Als de cliënt een handtekening zet onder de (behandel) overeenkomst/zorgplan gaat de cliënt tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

Linda Johanna van Lier   

‘Ik gun het jou om daadkrachtig in je gevoeligheid te staan. Dat jij je leven vorm geeft vanuit jouw kwaliteiten en drijfveren/waarden. Ook gun ik jou vanuit blijheid je gevoeligheid te kunnen dragen, erkennen, ervan te leren, dieper gaan en gevormd worden zodat je steeds meer en meer bij je Zelf komt. Zo geef je op jouw unieke manier kleur aan het leven.