Algemene voorwaarden

1.Algemeen
Eye See You Tilburg Therapie, gevestigd te Berkel-Enschot, is opgericht door Linda van Lier (hierna te noemen de therapeut en/of Eye See You ) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17220062. Eye See You is opgericht voor volwassenen en tieners. Hierna te noemen de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het geven van therapeutische trajecten/therapie, hsp thee, theekransjes en activiteiten die bijdragen aan persoonlijke en/of professionele groei. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven. Voor de ambulante begeleiding en werkfit-trajecten zijn andere afspraken en kracht en werkt Eye See You met contracten. 
2. Vertrouwelijkheid en privacy
Eye See You verplicht zich tot geheimhouding (beroepsgeheim) van alle vertrouwelijke informatie (schriftelijk en mondeling) met betrekking tot de cliënt, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor wat betreft contacten/overleg met derden en/of hulpverlenende organisaties/instanties zal de therapeut eerst toestemming vragen aan de cliënt. De client heeft recht op inzage van het dossier. De cliënt is verplicht informatie die redelijkerwijs relevant is voor (een goed slagen van de ) therapie, te verstrekken.
3. Kwaliteit en wettelijke regelgeving
Eye See You verbindt zich aan de beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep VMPV. Als lid van de NFG verplicht de therapeut zich om haar vakkennis te onderhouden en te blijven groeien als therapeut door middel van scholing, intervisie, supervisie en literatuurstudie. De therapeut handelt conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg).
4.Aansprakelijkheid
Eye See You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor (materiële, lichamelijke en/of psychische) schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten, tenzij de cliënt aantoont met rechtelijk goedgekeurd bewijs dat de schade direct is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eye See You. In dit geval is de aansprakelijkheid van Eye See You beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. De therapeut zal bij lichamelijke klachten altijd (eerst) doorverwijzen naar een medicus. De therapeut verwijst door naar een psycholoog, psychiater, collega-therapeut als zij denkt dat therapie niet toereikend/gepast of ge-eigend is. De therapie van Eye See You is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en/of het resultaat te garanderen. 
5. Klachten
Eye See You verbindt zich door het lidmaatschap aan het klachten- en tuchtrecht reglement van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Wanneer een cliënt klachten heeft over het functioneren van de therapeut, kan hij/zij de klachten eerst direct met de therapeut bespreken in een gesprek. Als blijkt dat de klacht niet rechtstreeks op te lossen valt met de therapeut kan de cliënt zich richten tot de NFG.
6. Aan- en afmelding en betaling
Door het persoonlijk voorstel/intakeformulier in te vullen ga de cliënt akkoord met het voorstel wat de therapeut heeft gedaan. Ouders tekenen voor hun kind/tiener. De cliënt gaat dan ook een betalingsverplichting aan zoals omschreven in het voorstel (BETALING PER SESSIE). Zowel de cliënt als de therapeut behouden het recht om de sessies voortijdig te beëindigen als daar gegronde redenen voor bestaan. Voor de deepdivesession en/of daytreat geld betalen VOORAF, tenzij anders is overeengekomen in het voorstel wat ik je heb gedaan. Voor alle sessies geldt: Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen vierentwintig uur of het niet verschijnen voor de sessie, is Eye See You gerechtigd om DE VOLLEDIGE SESSIE IN REKENING te brengen. Een sessie kan tot VIERENTWINTIG UUR VOOR AANVANG van de sessie kosteloos per telefoon en/of per mail worden afgezegd c.q. verplaatst. Indien een sessie door overmacht van de zijde van de therapeut niet door kan gaan, dan zal de therapeut zo snel mogelijk een nieuwe datum en tijd voorstellen. 
Voor de theekransjes geldt: Aanmelden via mail. Vervolgens zal er bevestigingsmail en een factuur per mail worden gestuurd. De kosten van de theekransjes worden van tevoren voldaan (aanmelden via mail betekent dus dat je een betalingsverplichting aan gaat). Restitutie is niet mogelijk bij afmelding. Wel mag iemand anders ervoor in de plaats laten gaan. 
7. Betaling en vergoeding psychosociale therapie
Eye See You behoudt zich het recht om tarieven en prijzen te wijzigen. Client gaat akkoord met de gestelde prijs/tarieven als hij/zij het persoonlijk voorstel ondertekent, deze afspraak is dan bindend.
De cliënt kan geen aanspraak maken op de therapeut omtrent wel/geen vergoedingen van de zorgverzekeraar; verantwoordelijkheid ligt hier bij de cliënt en de zorgverzekeraar zelf. De cliënt betaalt de factuur zelf zo snel mogelijk en kan de factuur vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.
Betaling factuur: Facturatie per mail, betaling via overboeking. Bij betaling per sessie: De cliënt betaalt binnen zeven dagen. De betaling moet UITERLIJK binnen zijn VOOR de volgende sessie. Mocht de cliënt nog niet betaald hebben dan heeft de therapeut het recht DE SESSIE OP TE SCHORTEN totdat de factuur is voldaan, de kosten van de opgeschorte sessie komen dan ook voor rekening van de cliënt. HSP Thee (deep-dive session en day-treat): De cliënt betaalt VOORAF. Als de cliënt het persoonlijk voorstel ondertekent, dan gaat de cliënt ook de betalingsverplichting aan. Restitutie niet mogelijk. Als de factuur niet wordt voldaan dan is Als de factuur niet wordt voldaan dan is Eye See You gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De kosten die hierin verbonden zijn komen volledig voor de rekening van de cliënt. 
8. Copyright
Alle teksten, lay-outs, logo’s en foto’s zijn eigendom van Eye See You en mogen zonder toestemming van de therapeut niet worden vermenigvuldigd/gekopieerd en/of gepubliceerd, tenzij mondeling of schriftelijk anders is overeenkomen. De huiswerkopdrachten, oefeningen en worksheets die de cliënt krijgt tijdens de therapie of hsp thee mogen niet met derden worden gedeeld/gebruikt.
9.Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de therapeut andere afspraken met de cliënt maakt in verband met betaling en afmelding. Alls dit schriftelijk dan wel mondeling is overeengekomen en als duidelijk is voor welke situatie dit geldt, kan er worden afgeweken van de voorwaarden van betaling en/of afmelding. In ieder ander geval zijn deze algemene voorwaarden van kracht. 
10. Akkoord
Als de cliënt een handtekening zet onder het persoonlijk voorstel voor therapie zet dan geldt dit als behandelovereenkomst en gaat de cliënt tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

Linda van Lier

Psychosociale therapie voor Jou 
“Er zijn en komen steeds meer gevoelige mensen. Zij voelen anders en intenser, zij denken anders en handelen dus ook anders. Bewust worden van dit innerlijk proces is een eerste stap naar een ander/Hoger bewustzijn.Gevoelige mensen zijn de voorlopers voor een andere/mooiere maatschappij. Want vanuit een ander bewustzijn komt verandering. Verandering begint dus bij een andere kijk."             

Praktijk informatie

 

MAAK EEN AFSPRAAK

Contactgegevens:
psychosocialetherapievoorjou@gmail.com
Tel. nr.: 06 –383 075 23

ADRES EN ROUTEBESCHRIJVING

Eye See You HSP Tilburg Therapie
Verdilaan 26 Berkel-Enschot

Ik ben aangesloten bij de NFG en RBCZ. Kwalliteitswaarborging en KORTING op sessies!!

INFO OVER KOSTEN EN VERGOEDING

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Rbcz Tilburg